Thursday, 24 August 2017

Pit 38 Forex


Pomoc eksperta e-Doradca e-Szkolenia gt Dbamy o najwyszej jakoci standardy szkole Praktyczne poradniki: Osigne zyski od zainwestowanego kapitau. Musisz zapaci podatek. Zapraszamy do skorzystania z poradnikoacutew, ktoacutere kademu inwestorowi uatwi rozliczenie z fiskusem. PIT-38 dochody kapitaowe W przypadku zbycia prywatnych paperoacutew wartociowych lub udziaoacutew w spoacutekach, podatnik ma obowizek rozliczy si na druku PIT-38. Deklaracj t zo ci wszyscy, ktoacuterzy w roku 2016 uzyskali prywatnie (poza dziaalnoci) przychody z tytuu: odpatnego zbycia. papieroacutew wartociowych, poyczonych papieroacutew wartociowych (sprzeda kroacutetka), pochodnych instrumentoacutew finansowych oraz realizacji praw z nich wynikajcych, udziaoacutew w spoacutekach majcych osobowo camarão objcia udziaoacutew (akcji) w spoacutekach majcych osobowo camarão albo wkadoacutew w spoacutedzielniach w zamian za wkad niepieniny w innej postaci ni Przedsibiorstwo lub jego zorganizowana cz. Nie ma znaczenia, czy podatnik w tym samym roku naby prawa do zbywanych papieroacutew wartociowych. Dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpatnego zbycia, a nie data, w ktoacuterej poniesiono koszty jego uzyskania lub w ktoacuterym nabyto prawa do realizowanych obecnie zyskoacutew ze zbycia papier-couruutew wartociowych. Bardzo czsto podstaw wypenienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsugujce rachunek inwestycyjny podatnika. W przypadku zmiany rachunku w roku podatkowym PIT-8C moe nie obejmowa wszystkich kosztoacutew nabycia papier-couruutew wartociowych. Warto przeanalizowa kwoty wynikajce z informacji podatkowej. Jeeli sprzeda udziaoacutew odbywa si poza rachunkiem inwestycyjnym ndash podatnik ma obowizek samodzielnie wypeni PIT-38. Deklaracj skada si do 2 maja 2017 r. W deklaracji wykazuje si roacutewnie niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, ktoacutere podatnik uzyska w roku 2016 z tych roacutede przychodoacutew. Podatnicy niemajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegajcy ograniczonemu obowizkowi podatkowemu), jeeli osignli w roku podatkowym dochody ze roacutede przychodoacutew pooonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzaj opuci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 2 maja 2017 r. S obowizani zoy zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maonkowie wypeniaj PIT-38 niezalenie, kady dla siebie. Nie ma moliwoci rozliczenia si cznie w zwizku z przychodami wykazywanymi na PIT-38. Objcie udziaoacutew w spoacutekach posiadajcych osobowo prawn za wkad pieniny (np. Za gotoacutewk) obriguje do zoenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziaoacutew. Ich objcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38. Piotr Szulczewski Analityk Bankier. pl Firma i Podatki data utworzenia: 11-10-2016 data modyfikacji: 11-12-2016 Komentarze Dodaj swj komentarz. DrukujSobota, 12 Padziernik 2013 16:30 Wpisany przez Mariusz Makowski Zarabianie na rnicach kursw walut na rynku FOREX staje si coraz bardziej popularne w naszym kraju. Wiadczy o tym liczba platform (polskich i zagranicznych) oferujcych prowadzenie rachunku, wiele stron internetowych powiconych FOREX, poradnikw, para internetowych i wielu inwestorw, ktrzy prbuj swoich si na FOREX. Dla osb zachconych reklamami obiecujcymi wielkie zyski z transakcji na rynku FOREX por moe najlepsz porad optymalizacyjn oka si dane statystyczne: ponad 90 inwestorw traci zainwestowane pienidze w cigu kilku tygodni a odsetek inwestorw, ktrzy mog powiedzie, e osigaj z tej formy inwestowania devido zyski wynosi 2 Moglibymy wic poprzesta na stwierdzeniu, e dla 90 inwestorw porady dotyczce optymalizacji opodatkowania zyskw foreksowych bd niepotrzebne, nie bd oni bowiem zobowizani do zapaty jakiegokolwiek podatku. Podatnicy, ktrzy mimo wszystko uzyskuj dochody z inwestowania w walut (konkretnie w pary walut) musz pamita o podatkach. Okazuje si jednak, e kwestia zapacenia podatku od zyskw forexowych nie jest wcale taka prosta. Na wielu forach internetowych mona znale mnstwo wtkw na ten temat, informando que não tem nich wichu przypadkach s zwyczajnie nieprawdziwe, wtpliwoci maj tomar eksperci podatkowi i urzdnicy skarbowi. Na czym e zarabia Nie wdajc si w szczegy forexowego inwestowania i zarabiania naley zauway, e mamy tutaj do czynienia z do specyficznym rodzajem transakcji kupna i sprzeday waluty. Specyfika tej transakcji polega na tym, ze nie nabywamy fizycznie waluty, dokonujemy jedynie spekulacji na jej kursie. W efekcie pojawiajcy si dochd rwnie jest specyficznym rodzajem dochodu jest to mianowicie dochd z kapitaw pieninych. W marcu 2005 r. Komisja Papierw Wartociowych i Gied (KPWiG) ​​dokonaa interpretacji przepisw nowelizujcych Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i uznaa transakcje dokonywane przez inwestorw na rynku Forex za transakcje na instrumentach pochodnych i wobec tego podlegajce podatkowi tak, jak od dochodw z kapitau. Potwierdzaj para rwnie przepisy podatkowe. Dochody z rynku FOREX wykazujemy, podobnie jak zyski z giedy, w zeznaniu PIT-38. Prawidowe wypenienie zeznania i zapata nalenego podatku jest proste w przypadku prowadzenia transakcji przez polskiego brokera. Ma on bowiem obowizek sporzdzenia dla podatnika (czyli inwestora) formularia PIT-8C, w ktrym wykazuje przychody i koszty za dany rok podatkowy. Przychd i koszty z PIT-8C wpisujemy do odpowiednich rubryk w zeznaniu PIT-38 dodatnia rnica jest dochodem, od ktrego liczymy podatek w wysokoci 19. Sprawa jednak si komplikuje gdy inwestujemy za porednictwem zagranicznego brokera (korzystajc z zagranicznych serwisw forexowych). Zagraniczny broker nie ma oczywicie obowizku sporzdzania informacji podatkowych, zgodnych z polskimi przepisami. Inwestorzy korzystajcy z zagranicznych brokerw musz wic samodzielnie ustali wysoko przychodu oraz kosztw. Dodatkowo naley wzi pod uwag umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania. Przychd koszty dochd Jeeli nie posiadamy informacji PIT-8C para wysoko przychodu oraz kosztw musimy ustali sami. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 updof dochodem z transakcji forexowych jest rnica midzy sum przychodw uzyskanych z tytuu odpatnego zbycia pochodnych instrumentw finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajcych a kosztami uzyskania przychodw, okrelonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a. Kwestia momentu powstania przychodu podatkowego w przypadku pochodnych instrumentw finansowych uregulowana zostaa w art. 17 ust. 1b powoanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychd z odpatnego zbycia pochodnych instrumentw finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajcych powstaje w momencie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentw finansowych. Trudno jednak znale w interpretacjach organw podatkowych wyjanienie kiedy w przypadku transakcji forexowych nastpuje realizacja praw wynikajcych z pochodnych instrumentw finansowych. Biorc pod uwag specyfik tych transakcji logicznym wydaje si, e przychd powstaje w momencie zamknicia pozycji. Inwestor w dniu 10 marca o godzinie 01:15 otworzy pozycj krtk na 1 lote EUR USD (sprzeda par walutow) po kursie 1,1713. Pozycj zamkn tego samego dnia o godz. 13,15 po kursie 1,1559. Oznacza para przychd w wysokoci 154 dolarw. Wikszy problema stanowi ustalenie co jest kosztem. Logicznym wnioskiem wypywajcym z przepisw dotyczcych kosztw jest, e zamknita pozycja, ktra przyniosa strat powinna zosta uznana za koszt. Do kosztw uzyskania przychodw wnioskodawca bdzie mg zaliczy rwnie opaty zwizane z dokonywanymi operacjami na koncie Forexowym (wpatami i wypatami). Kosztem takim moe por na przykad koszt rachunku walutowego prowadzonego wycznie w celu obsugi konta FOREX lub opaty za przelewy bankowe zwizane z patnociami forexowymi. Jak przelicza waluty Przychody i koszty naley oczywicie przeliczy na zotwki. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustaly o podatku dochodowym od osb fizycznych przychody m. in. Z odpatnego zbycia pochodnych instrumentw finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajcych, uzyskane w walutach obcch przelicza si na zote wedug kursu redniego walcer obcych ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu. W analogiczny sposb naley dokona przeliczenia kosztw uzyskania przychodw. Oznacza to, e dla celw wyliczenia podatku naley kad zamknit pozycj (przychd lub koszt) przelicza na zote stosujc kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego. Dla aktywnych inwestorw FOREX, ktrzy nierzadko dokonuj zamknicia kilku czy kilkunastu pozycji kadego dnia oznacza to sporo pracy. Naley te pamita, e dla celw kontrolnych naley posiada dokument na podstawie ktrego dokonano ustalenia przychodw i kosztw. Dowodem dokumentujcym przychody i koszty uzyskiwane na rynku FOREX moe by np. Elektroniczny zapis historii rachunku walutowego, o ile zawiera dane identyfikujce podatnika oraz dane pozwalajce na okrelenie wysokoci przychodu i kosztw jego uzyskania. Dochody zagraniczne: zacznik PIT ZG Inwestorzy Forexowi korzystajcy z usug zagranicznych brokerw czsto zapominaj o tym, e uzyskany w ten sposb dochd pochodzi z kraju, w ktrym ma siedzib firma, z ktrej usug si korzysta. Jest to w zwizku z tym dochd do ktrego opodatkowania moe sobie roci prawo zarwno Polska (z ukagi, e osoba uzyskujca taki dochd ma miejsce zamieszkania w Polsce) oraz kraj, w ktrym ma siedzib broker. W wikszoci umw o unikaniu podwjnego opodatkowania, ktre zawara Polska dochd z rynku FOREX podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w ktrym podatnik ma miejsce zamieszkania (czyli w Polsce). Niektre umowy zawieraj jednak pewne zastrzeenia lub wyjtki, np. Jeszcze obowizujca umowa z EUA przewiduje moliwo opodatkowania tych dochodw w EUA jeeli podatnik w danym roku spdzi ponad 183 dni w Stanach Zjednoczonych, umowa z Wielk Brytani daje moliwo opodatkowania tych zyskw w Wielkiej Brytanii jeeli podatnik mieszkajcy obecnie w Polsce, w cigu ostatnich 6 lat mia Miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Jeeli umowa przewiduje opodatkowanie tego dochodu tylko w Polsce to nie bdziemy mieli problemu z unikaniem podwjnego opodatkowania. Moe si jednak zdarzy i tak, e dochody bd uzyskiwane z kraju, z ktrym Polska nie podpisaa umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania (n.) Malty, Bahama, krajw bdcych tak zwanymi rajami podatkowymi). Jeeli przepisy podatkowe takiego kraju (lub terytorium) przewiduj opodatkowanie takiego dochodu wwczas bdziemy mieli do czynienia z podwjnym opodatkowaniem (poniewa polskie przepisy podatkowe rwnie przewiduj opodatkowanie tego dochodu). W takim przypadku podwjnego opodatkowania, zgodnie z art. 30a ust. 9 i 10 updof, unika si w taki sposb, e od nalenego podatku (19) odlic e si podatek zapacony za granic w efekcie do zapaty w Polsce pozostanie rnica pomidzy polskim podatkiem a podatkiem zapaconym za granic. Bez wzgldu na to czy za granic por pacony podatek czy te nie, podatnik ktry uzyskiwa dochody za porednictwem zagranicznego brokera do zeznania PIT-38 powinien doczy zacznik PIT ZG przeznaczony dla osb uzyskujcych dochody z zagranicy. Mimo najlepszych chci wikszo inwestorw ponosi strat na rynku FOREX. Poniesienie straty nie zwalnia podatnika z obowizku zoenia zeznania PIT-38. Oczywicie, tak jak wspominalimy wczeniej strata z danego roku moe zosta wykorzystana do pomniejszenia nalenego podatku w levad nastpnych.

No comments:

Post a Comment